Obchodné podmienky

Fotografie výrobkov sú ilustračné, nakoľko sa jedná o ručne robené výrobky a každý z nich je originál, môžu sa výrobky od fotografie mierne odlišovať. Jemná odlišnosť farebných odtieňov môže byť spôsobená tlačou alebo nastavením Vášho monitora.


Vymedzenie pojmov a Všeobecné ustanovenia

Tieto obchodné podmienky platia pri nákupe v internetovom obchode www.tete-art.com, ktorého prevádzkovateľom je:
Vojtech Vajcík – Tete – Art
Krčulova 2
Brezno
97701
ICO: 47151498
DIC: 1074998936


Definícia pojmov:

 • Kupujúci – fyzická alebo právnická osoba, ktorá si elektronicky objedná tovar prostredníctvom internetového obchodu tete-art.com.
 • Tovar – produkty alebo služby v ponuke internetového obchodu tete-art.com.
 • Objednávka – kúpna zmluva na základe ktorej je realizovaný predaj tovaru.
 • Všetky objednávky realizované prostredníctvom internetového obchodu tete-art.com sú pre obe zmluvné strany záväzné. Odoslaním objednávky zákazník potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito nákupnými i reklamačnými podmienkami.
 • Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie všetkých údajov a náležitostí požadovaných pri realizácií objednávky.
 • Kúpna zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká odoslaním objednávky zo strany kupujúceho zákazníka a jej prijatím na strane predávajúceho.

Objednávka tovaru

Objednávka vzniká odoslaním objednávky a jej potvrdením pri procese objednávania tovaru v internetovom obchode. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že súhlasí so Všeobecnými obchodnými podmienkami internetového obchodu tete-art.com.
Všeobecné obchodné podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou zrealizovanej objednávky, teda kúpnej zmluvy.
Podmienkou platnosti elektronickej objednávky je pravdivé a úplné vyplnenie objednávkového formulára a jeho odoslanie na e-mailovú adresu [email protected]
Predávajúci nezodpovedá za omeškanie dodávky a za škodu, ktorá bola spôsobená dôsledkom toho, že kupujúci pri registrácii nezadal všetky požadované údaje a/alebo vyplnil objednávkový formulár chybne.
Predávajúci zašle kupujúcemu potvrdenie objednávky e-mailom. Týmto sa považuje objednávka zo strany kupujúceho za záväznú.
Predávajúci zašle kupujúcemu email, v ktorom potvrdí objednávku. V prípade, že niektorý z objednaných výrobkov nie je možné doručiť v lehote štyroch týždňov, predávajúci bude informovať kupujúceho o lehote, v ktorej bude tovar možné dodať. V ostatných prípadoch bude tovar vyexpedovaný v lehote štyroch týždňov od prijatia objednávky. Je to z toho dôvodu, že výrobky nie sú skladom, ale sú ručne, vyrábané po obdržaní objednávky pre každého klienta zvlášť.


Predávajúci sa zaväzuje:

 • dodať kupujúcemu druh a množstvo objednaného tovaru v kúpnej cene a za platobných podmienok, ktoré platia v deň odoslania objednávky,
 • dodať kupujúcemu tovar zabalený tak, aby nedošlo k jeho poškodeniu počas doručovania.

Predávajúci nezodpovedá za:

 • oneskorené dodanie tovaru zavinené Slovenskou poštou,
 • oneskorené dodanie tovaru zavinené nesprávnymi údajmi prijímateľa,
 • za poškodenie zásielky zavinené Slovenskou poštou.

Kupujúci sa zaväzuje:

 • objednaný tovar prevziať, skontrolovať neporušenosť obalov,
 • zaplatiť za tovar cenu v plnej výške a v zmysle platobných podmienok platných v deň odoslania objednávky.

V prípade, že si kupujúci tovar neprevezme (na základe objednávky), predávajúci si vyhradzuje právo uplatniť svoj nárok na náhradu vzniknutej škody. V prípade, že si zákazník tovar neprevezme pri prvom doručení, a požaduje opätovné doručenie tovaru, je povinný uhradiť náklady prvého ako aj opätovného doručenia tovaru.


Zrušenie objednávky

Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť objednávku alebo jej časť v prípade, ak kupujúci uviedol na objednávke nepravdivé alebo zavádzajúce osobné údaje. Predávajúci bude neodkladne informovať kupujúceho za účelom dohodnutia ďalšieho postupu.

V prípade zrušenia objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky.

V prípade, že kupujúci už zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu, alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 7 pracovných dní od zrušenia objednávky prevodom na bankový účet kupujúceho.


Odstúpenie od zmluvy – vrátenie tovaru

V súlade s § 12 zákona č. 108/2000 Z. z. má kupujúci právo odstúpiť od zmluvy do 7 dní od prevzatia tovaru pokiaľ tovar nekupuje na podnikateľské účely. Ak sa rozhodne pre odstúpenie v tejto lehote a dodrží nižšie uvedené podmienky, bude mu suma vrátená. V tejto lehote môže kupujúci vrátiť výrobok predávajúcemu a zaslať späť na svoje náklady spolu s faktúrou.

Odstúpenie od zmluvy oznámi kupujúci predávajúcemu čo najskôr a to písomne e-mailom na [email protected]

Tovar, ktorý kupujúci bude vracať v rámci zákonom stanovenej lehoty, musí byť zabalený v pôvodnom obale, nesmie niesť známky používania, musí byť nepoškodený, kompletný a musí byť odoslaný s kópiou dokladu o kúpe.

Kupujúci tovar odošle na adresu prevádzkovateľa internetového obchodu a to Slovenskou poštou ako doporučený balík alebo kuriérnou službou. Zásielky na vrátenie poslané na dobierku neprijímame. Náklady na prepravu tovaru naspäť k predávajúcemu nesie v plnej výške kupujúci.

Cena za tovar bude zákazníkovi vrátená po skontrolovaní vráteného tovaru do 7 pracovných dní na bankový účet, ktorý kupujúci poskytne na vyžiadanie.

V prípade, že kupujúci odstúpi od zmluvy a doručí predávajúcemu tovar, ktorý je použitý, poškodený alebo neúplný, vráti predávajúci kupujúcemu už zaplatenú kúpnu cenu zníženú v súlade s ust. § 457 Občianskeho zákonníka o hodnotou jeho opotrebenia vo výške 1% z celkovej ceny tovaru za každý deň používania tovaru a o hodnotu opravy a uvedenia tovaru do pôvodného stavu v lehote 14 pracovných dní od doručenia odstúpenia od kúpnej zmluvy a doručenia tovaru predávajúcemu bezhotovostným prevodom na účet kupujúceho určený kupujúcim.

V prípade, že kupujúci nesplní povinnosti uvedené vyššie, odstúpenie od kúpnej zmluvy nie je platné a účinné a predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu kúpnu cenu. Predávajúci má nárok na úhradu nákladov spojených s odoslaním tovaru naspäť kupujúcemu.


Ceny a platba za tovar

Ceny uvedené v našom internetovom obchode sú platné v čase objednania tovaru. Vyhradzujeme si právo tlačových chýb a zmeny cien, pre kupujúceho však platí cena, ktorá bola v e-shope platná v deň objednania.

Internetový obchod Tete-Art nie je platcom DPH.

Po vytvorení objednávky je potrené počkať na potvrdzujúci e-mail kde bude vaša objednávka schválená a v závislosti od zvoleného druhu platby vám budú zaslané platobné údaje. Potvrdzujúci e-mail nie je odosielaný automaticky, ale každá objednávka je osobne schvaľovaná a sa môže stať , že potvrdzovací e-mail obdržíte až po niekoľkých hodinách, najneskôr však do 24 hod. od vytvorenia objednávky.

Ceny nie sú vrátane poštovného a balného. Balné je zarátané v dobierkovom poplatku 4,25€ a v poplatku pri prevode vopred na bankový účet 2,25€.

Dokladom o predaji je faktúra, ktorú posielame následne mailom, a ktorá slúži zároveň ako dodací a záručný list.

Platby sa vykonávajú v EUR (€), pričom predávajúci vyžaduje, aby si zákazník vybral z dvoch možných spôsobov platby : platba vopred na bankový účet, alebo platba pri prevzatí tovaru (tovar odošleme na dobierku).

V prípade platby vopred odošleme tovar po pripísaní platby na účet do 4 týždňov.

Na prepravu využívame výhradne Slovenskú poštu – pri platbe vopred na bankový účet je cena prepravného a balného 2,25€ a pri dobierke 4,25€.


Dodanie tovaru a dodacie lehoty

Doba výroby a odoslania sú štyri týždne. Pri nečakaných okolnostiach (napr. pri zvýšenom počte objednávok) sa môže doba dodania predĺžiť, zákazníci budú o tejto skutočnosti upovedomení na hlavnej strane e-shopu, a v prípade, že už si objednali, môžu od kúpnej zmluvy odstúpiť. Je potrebné, aby kupujúci uviedol v objednávke funkčnú a používanú e-mailovú adresu, nakoľko na túto emailovú adresu sú mu posielané informácie o priebehu objednávky.

Vlastnícke právo k tovaru prechádza na kupujúceho jeho prevzatím a zaplatením kúpnej ceny.

Pri prevzatí tovaru je kupujúci povinný skontrolovať, či obal, v ktorom je tovar zabalený, nie je poškodený. V prípade jeho poškodenia je nutné na mieste dodania tovaru spísať so zamestnancom Slovenskej pošty protokol o zistených vadách spôsobených počas prepravy.

Ak kupujúci tovar prevezme aj napriek evidentnému poškodeniu obalu, predávajúci neuzná prípadné neskoršie reklamácie z tohto dôvodu.

Tovar dodáva predávajúci území Slovenskej republiky, v prípade záujmu z inej krajiny je možné sa o podmienkach dodania dohodnúť cez e-mail [email protected]


Reklamačný poriadok

Kupujúcemu odporúčame pred prevzatím na mieste skontrolovať či zásielka nie je poškodená. V prípade rozsiahleho poškodenia (roztrhnutý obal, deformácie a iné rozsiahle poškodenie) odporúčame zásielku neprebrať.

Záručná doba je 24 mesiacov odo dňa uzavretia kúpnej zmluvy, pokiaľ nie je pre konkrétne prípady stanovená záručná doba iná, a plynie odo dňa prevzatia tovaru a potvrdenia potrebných dokumentov súvisiacich s tovarom oprávnenou osobou.

Kupujúci je povinný reklamáciu bezodkladne písomne uplatniť u predávajúceho na e-mailovú adresu [email protected], a to ihneď po zistení závady, inak kupujúcemu zaniká právo voči predávajúcemu na bezplatné odstránenie závady.

Kupujúci má právo uplatniť si u predávajúceho záruku len na tovar, ktorý vykazuje chyby, ktoré zavinil výrobca, dodávateľ alebo predávajúci, vzťahuje sa naň záruka a bol zakúpený u predávajúceho.

Záruka sa nevzťahuje na:

 1. mechanické poškodenie – roztrhnutý, prerezaný, tepelne poškodený tovar, tovar poškodený neopatrným neúmerným fyzickým zaobchádzaním, zámerným poškriabaním vrstiev tovaru a pod.
 2. škody spôsobené používaním prídavných zariadení, doplnkov alebo nezodpovedajúceho spotrebného materiálu
 3. vonkajšími vplyvmi, napr. pádom alebo nárazom, poškodením ohňom.

Záruka sa tiež nevzťahuje na škody vzniknuté v dôsledku živelnej udalosti, živelnej katastrofy, násilného poškodenia, poveternostných podmienok, alebo prevádzkou v extrémnych a neobvyklých podmienkach.

V prípade reklamácie zašle kupujúci reklamovaný tovar na adresu uvedenú v kontaktných údajoch. Pri zaslaní tovaru dobierkou nebude táto zásielka prijatá.

Reklamovaný tovar musí byť dodaný čistý a mechanicky nepoškodený. Náklady na prepravu reklamovaného tovaru smerom od kupujúceho k predávajúcemu hradí kupujúci. Spiatočnú prepravu po vybavení oprávnenej reklamácie hradí predávajúci. Prepravné, poštovné a iné poplatky nevraciame.

Balík musí byť riadne zabalený a má obsahovať:

 • reklamovaný tovar vrátane príslušenstva
 • popis závady (prípadne odoslať cez e-mail),
 • kontaktné údaje kupujúceho – spiatočná adresa, telefónne číslo, e-mail.

Pri odstrániteľnej chybe má kupujúci právo, aby bola bezplatne, včas a riadne odstránená. O spôsobe odstránenia chyby rozhoduje predávajúci a je povinný chybu bez zbytočného odkladu odstrániť.
Pri výskyte neodstrániteľnej chyby, ktorá bráni riadnemu užívaniu veci na daný účel, má kupujúci právo na výmenu veci.

V prípade, že má vec súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné chyby, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní, má spotrebiteľ právo na výmenu tovaru alebo na vrátenie peňazí. To isté právo má aj vtedy, ak sa rovnaká chyba, aká bola najmenej dvakrát opravovaná, vyskytne tretíkrát v záručnej dobe. Vrátená je vždy iba suma za tovar, nie prepravu a/alebo poštovné.

V prípade neoprávnenej reklamácie bude tovar vrátený späť kupujúcemu s príslušným stanoviskom. Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie kupujúcim.

Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci upozorní o vybavení reklamácie kupujúceho buď telefonicky, SMS, alebo e-mailom a tovar odošle na vlastné náklady na adresu kupujúceho.

Reklamácia sa považuje za vybavenú – ak sa ukončí reklamačné konanie odovzdaním opraveného výrobku, výmenou výrobku, vrátením kúpnej ceny výrobku, vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku, písomná výzva na prevzatie plnenia alebo jej odôvodnené zamietnutie.